schliessen
(0) Artikel im Warenkorb
Sie haben keine Artikel im Korb.
Aktuell
  Filters
  Preferences
  Suchen
  Hersteller: Constantin Vayenas

  Der, Die, Das von Vayenas, Constantin

  Sekrety niemieckich rodzajników

  Obcokrajowcy chc¿cy dobrze mówi¿ po niemiecku napotykaj¿ wyzwanie odpowiedniego dobrania do rzeczowników jednego z trzech rodzajów gramatycznych - m¿skiego, ¿e¿skiego lub nijakiego. Rodzimi u¿ytkownicy j¿zyka ju¿ od dziecka nabywaj¿ praktycznych umiej¿tno¿ci w tym zakresie, cho¿ w szkole nie zg¿¿biaj¿ teorii ¿¿czenia rzeczowników z ich poprawnym rodzajem, a klasyczne ksi¿¿ki do gramatyki pomijaj¿ wspomniane zagadnienie. Z tego samego powodu, udzielaj¿c obcokrajowcom lekcji, nie przekazuj¿ im regu¿ ustalania rodzaju rzeczownika: nie da si¿ w ko¿cu nauczy¿ czego¿, czego samemu si¿ nie zna. Niniejsza ksi¿¿ka ma za zadanie zape¿ni¿ powy¿sz¿ luk¿, w przyst¿pny sposób wyjäniaj¿c zasady rz¿dz¿ce przyporz¿dkowywaniem niemieckich rzeczowników do okre¿lonych rodzajów. Dzi¿ki temu osoby ucz¿ce si¿ niemieckiego jako obcego b¿d¿ w stanie prawid¿owo okre¿li¿ rodzaj gramatyczny cäych kategorii rzeczowników, a w rezultacie zyskä wi¿ksz¿ pewno¿¿ w pos¿ugiwaniu si¿ j¿zykiem.


  Autor Vayenas, Constantin
  Verlag Constantin Vayenas
  Einband Kartonierter Einband (Kt)
  Erscheinungsjahr 2019
  Seitenangabe 160 S.
  Meldetext Folgt in ca. 5 Arbeitstagen
  Ausgabekennzeichen Polnisch
  Abbildungen Paperback
  Masse H22.9 cm x B15.2 cm x D0.9 cm 242 g
  Gewicht 242
  ISBN 978-3-9524810-7-3
  Kartonierter Einband (Kt)
  Folgt in ca. 5 Arbeitstagen
  978-3-9524810-7-3
  Fr. 25.50

  Weitere Titel von Vayenas, Constantin